Varya Spilt:
кіно око II

2023 03/26 18:00

kіно око grįžta!
Šį kartą mūsų seansas bus skirtas eksperimentiniam ukrainiečių kinui. Pristatomi darbai – tai trumpametražių filmų kolekcija, kuri yra kažkur tarp dokumentinio kino, videomeno ir eksperimentinio kino. Jie rodomi ir kino festivaliuose, ir galerijose.
Antruoju „kіно око“ seansu norime supažindinti Lietuvos žiūrovą su šiuolaikiniais judančių vaizdų kūrėjais iš Ukrainos ir parodyti Ukrainos video meno įvairovę bei grožį.

Renginio kuratorė – Varya Spilt, Ukrainos multimedijos menininkė, daugiausia dirbanti su judančiais vaizdais. Ji taip pat kuruoja ukrainiečių kino peržiūras Europoje.
„кіно око“ – tai paramos renginys, kuris vyks kovo 26 d., sekmadienį, 18 val. erdvėje Entity. Sukauptos lėšos bus skirtos hospitallers.life organizacijai, kuri padės tęsti kovą su rusija.
Renginys vyks anglų kalba.
Filmai bus rodomi originalo kalba, su angliškais subtitrais.

Filmų programa:
„70 gatvių“ (70 streets) (6 min.) Maks Lyzhov, 2016 m.
Kai Brovarų kaimas oficialiai tapo miestu, trečdalis jo gyventojų buvo komunistai. Po 60 metų ir trijų revoliucijų tokia proporcija pasikeitė, tačiau okupacijos pėdsakai išliko: trisdešimt procentų miestelio gatvių išsaugojo buvusios imperijos pavadinimus.

„Rytuose“ (9 min.) Piotr Armyanovsky 2015 m.

„Kramatorskas – tai didelių gamyklų, nešvaraus oro ir išdaužytų kelių miestas. Viskas, kas man nepatiko gimtajame Donecke, bet ko dabar pasiilgstu.“

„Valstybės institucija“ (8 min.) Roman Khimei ir Yarema Malashchuk 2017 m.
Vienos valstybinės įstaigos darbuotojai ir lankytojai išgyvena savo kasdienybę. Niekas nesupranta, kokias problemas jie bando išspręsti ar surasti galutinį savo koridorių maratonų tikslą.

„Orų prognozė“ (9 min.) Kamilla Yanar 2022
Šis darbas – tai autoetnografinis 2003 m. vaizdo įrašų, užfiksuotų buitine vaizdo kamera VHS juostoje, stebėjimas. Filmuota medžiaga apie totorių šeimos namų šventes persipina su įrašais, liudijančiais 2014 m. Rusijos kariuomenės sunaikintą Šachtarsko miestą, ir su 2003 m. mergaitės sukurtais vaizdo įrašais, imituojančiais televizijos laidas. Vaizdo įraše tyrinėjama pabėgėlio psichologinė ekosistema, kylanti virš susipynusių analoginių įrašų šaknų, socialinėje žiniasklaidoje plintančių vaizdo įrašų ir privačios atminties ritualų.

„Prisimink Mariupolio kvapą“ (4 min.) Zoya Laktionova 2022 m.
Visuotinis karas ir priverstinė evakuacija priverčia režisierę atsidurti tarp dviejų pasaulių: viename jos vaikystės miestas ir žmonės sunaikinti, kitame nieko nevyksta, tačiau kai kurie peizažai ima priminti namus.

„Kijevo jaunimas išeina iš maisto prekių parduotuvės“ (3 min.) Roman Chimei ir Yarema Malashchuk 2017 m.

„Kijevo jaunimas, išeinantis iš maisto prekių parduotuvės“ – tai duoklė brolių Lumiere’ų klasikiniam filmui „Darbininkai, išeinantys iš Lumiere’ų fabriko.“ Permąstydami pirmuosius kino kūrinius, menininkai kalba apie darbo jėgos permąstymą ir socioekonominės formacijos pokyčius. Taip gaminantis fabrikas virsta vartojančiu fabriku, o laisvalaikis – alinančiu triūsu šokių aikštelėje.

„Diorama“ (12 min.) Zoya Laktionova 2018 m.
Gyvenimas teka savo kasdienybe, bet staiga kažkas neperprantamas pakeičia jo eigą. Lieka tik galimybė pasinerti į prisiminimus, kur viskas išsaugota tarsi muziejuje

„Kijevo paplūdimiai“ (3 min.) Roman Blazhan 2020
Šis trumpametražis filmas – tai vizualinė esė, kurioje tyrinėjama mėgstamiausia Kijevo vasaros pramoga. Keliaujame po populiarius paplūdimius, mėgaujamės viliojančiais jų vaizdais. Po daugelio mėnesių karantino, šis filmas – tai odė laisvei ir mus supančiam grožiui.

кіно око returns!
This time our screening will focus on experimental Ukrainian filmmaking. The works we will present are a handpicked collection of shorts that fall somewhere in-between documentary filmmaking, video art and experimental cinema. They are being shown both at film festivals and in galleries.
This second “кіно око” screening wants to introduce the Lithuanian viewer to contemporary moving images artists from Ukraine and to show the diversity and beauty of Ukrainian video art.

The event is curated by Varya Spilt, who is a Ukrainian multimedia artist working mainly with moving images. She is also curating screenings of Ukrainian cinema in Europe.
“кіно око” is a charity event that will take place Sunday, March 26th at 18:00 at the Entity space. All of the donations will go to hospitallers.life organisation to help continue the fight against russia.
The event will be held in english.
Films will be shown in the original language, with english subtitles.

Film programme:
“70 streets” (6min) Maks Lyzhov, 2016
When the Brovary village officially became a town, one third of its residents were communist. After 60 years and three revolutions such proportion changed, but the traces of the occupation remained: thirty percent of the town’s streets kept the names of the former empire.

“In the East” (9min) Piotr Armyanovsky 2015

“Kramatorsk is a city of large factories, dirty air and broken roads. Everything that I didn’t like in my native Donetsk, but what I miss now.”

“State Institution” (8min) Roman Khimei and Yarema Malashchuk 2017
The workers and visitors of one of the state’s institutions are going through their daily routine. Nobody can understand the issues they are trying to solve or to find the final destination of their corridor marathons.

“Weather forecast” (9min) Kamilla Yanar 2022
This work is an auto-ethnographic observation of videos from 2003, captured with a handheld home-video camera on VHS tape. Footage of the house feasts of a Tatar family intertwine with clips evidencing the destruction of the town of Shakhtarsk by the Russian troops in 2014, and with DIY videos made in 2003 by a girl imitating TV-shows. The video explores the refugee’s mental ecosystem, as it rises above interweaving roots of analogue recordings, videos populating social media, and rituals of private memory.

“Remember the smell of Mariupol” (4min) Zoya Laktionova 2022
Full-scale war and forced evacuation force the director to find herself between two worlds: in one, the city of her childhood and people are destroyed, in the other, nothing happens, but any landscapes begin to resemble home.

“Kyiv’s youth leaving a grocery store” (3min) Roman Khimei and Yarema Malashchuk 2017
Kyiv’s Youth Leaving a Grocery Store is an homage to the Lumiere brothers’ classic “Workers leaving the Lumiere Factory”. Reconsidering the world’s first cinematic works, the artists address the redefining of labour and change of socio-economic formation. Thus, a producing factory turns into a consuming factory, and leisure turns into exhausting toil on the dance floor.

“Diorama” (12min) Zoya Laktionova 2018
Life flows in its everyday reality, but then suddenly something elusive changes its course. All that is left is the chance to plunge into memories where everything is preserved, as if in a museum

“Beaches Of Kyiv” (3min) Roman Blazhan 2020
This short film is a visual essay exploring Kyivan’s favorite summer pastime. We take a journey through popular beaches, enjoying their seductive imagery. After many months in quarantine, the film is an ode to freedom and beauty that surrounds us.